Eesti Hotellide ja Restoranide Liit on suurim külalislahkuse valdkonnas tegutsev erialane ettevõtjate liit.

Seisame selle eest, et ettevõtluskeskkond käiks ajaga kaasas ka meie äride poolt vaadatuna, et meie liikmed oleksid hästi informeeritud valkonda puudutavatest õigusnormidest ja inimesed, kes meie ärides töötavad, oleksid hoitud ja hinnatud ning saaksid oma oskusi ja teadmisi pidevalt edasi arendada.

Eetikakoodeks. EHRL’i liige:

On vastutustundlik tööandja, suhtub austuse ja hoolivusega oma töötajatesse ja panustab nende arengusse.

Baas: Tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele vastavad töötingimused. Jälgib kehtivaid töö- ja puhkeaja reegleid, et tagada töötajale võimalus piisavaks taastumiseks. Tagama ettevõtte huvides töötamiseks vajaliku väljaõppe ja koolituse ettevõtte kulul ja säilitades koolituse ajal keskmise töötasu. 

Inspiratsioon: Hea töökeskkond toetab töötajat tema panustamisel ettevõtte edusse: kas sinu ettevõttes on loodud võimalused kõigi töötajate puhkehetkede ja söögipauside segamatuks nautimiseks? Hoolitse selle eest, et töötajatel on päriselt võimalik neid pause ka kasutada, mõtle läbi asendamised ja tööprotsessid, et neid tagada. Töötajate arenguvestlused, nende koolitusvajaduste kaardistamine, sh koolitus rahastuse planeerimine ja töötaja teavitamine tema arenguvõimalustest väärtustavad töötajat ja aitavad kaasa ettevõtte arengule. Sportimisvõimaluste toetamine või erameditsiinikindlustus aitavad töötajal hoolitseda oma tervise eest. Ära unusta ka vaimse tervise aspekte – kuidas vältida töökiusu? Klientide poolset kiusamist? Kas sul on süsteem, et seda ära hoida või sellega tegeleda, kui ära hoida ei õnnestu? Kuidas aitad sina tööandjana kaasa vaimse tervise toetamisele oma ettevõttes, kas oskad märgata ja aidata?  

On vastutustundlik teenusepakkuja, suhtub austuse ja hoolivusega oma külalistesse ja panustab teenuse pidevasse arendamisse.

Baas: Hea külastajakogemus ettevõttes mõjutab kogu külalislahkuse sektori mainet, seega on oluline tagada oma töötajate ettevalmistus (koolitus, juhendamine) enne tööle asumist.  Turvalisus (sh terviseturvalisus ja toiduturvalisus) on meie sektori alustala ja iga ettevõte vastutab nii oma külaliste kui töötajate turvalisuse eest.

Inspiratsioon: Külastajate rahulolu mõõdetakse pidevalt ja süsteemselt, tagasisidele reageeritakse professionaalselt ja ettepanekuid rakendatakse toote/teenuse arendamiseks. Kas sul on oma ettevõtte väärtused kokku lepitud ja neist lähtuvalt külalise väärtuspakkumine läbi mõeldud? Ühised teenindusstandardid aitavad su külalisel saada parimat kliendikogemust just sinu ettevõttes.

Ei avalda ega kuritarvita konfidentsiaalset informatsiooni.

Baas: Külastajate privaatsus on meie äri DNA-osa. Õigus privaatsusele on ka töötajatel. Valvekaamerate kasutamine on võimalik vaid juhul, kui see on õiguspärane ja põhjendatud. Külastajate krediitkaardiandmed ja isikuandmed on turvaliselt hoitud. Meeskond teab reegleid, mille alusel ja mil viisil külastajate andmeid kasutatakse. Ärisaladus (ka kellegi teise oma, mis on minu kätte sattunud) on hoitud.

Inspiratsioon: küberhügieeni koolitus on lihtne viis tõsta inimeste teadlikkust ka igapäevastest IT valdkonna ohtudest, et vältida küberkuritegevuse ohvriks sattumist.

Väldib ja vähendab äritegevuse kahjulikku mõju keskkonnale ja kogukondadele.

Baas: Ettevõte jälgib kõiki kehtivad keskkonnaohutuse reegleid. Ettevõte ei kasuta kemikaale ega vahendeid, mis on keelatud.

Inspiratsioon: Ettevõte teeb igal võimalusel keskkonnasäästlikumad valikud, keskkonnasäästlikkuse põhimõtted ja eesmärgid on sõnastatud ettevõtte strateegiadokumendis ja kodulehel. CO2-jalajälge mõõdetakse regulaarselt, seatud on vähendamise eesmärgid. Ettevõttel on tegevusplaan üldiste keskkonnamõjude vähendamiseks. Ettevõte eelistab ka partnerite valikul keskkonnasäästlikke ettevõtteid ja -lahendusi. Tegevuste planeerimisel hinnatakse ka nende mõju laiemalt – nt töötajate õigused (õigus tervisele, ohutusele, haridusele). Ettevõte näeb oma rolli ebavõrdsuse (nt sooline, palgaline) vähendamisel ja mitmekesisuse suurendamisel kogukonnas ning ühiskonnas tervikuna.

Tegutseb kooskõlas seaduse ja kehtivate õigusaktidega, sealhulgas deklareerib oma maksud vastavalt EV seadusandlusele.

Baas: Ümbrikupalga maksmine ja ka vastuvõtmine on kuritegu. See kahjustab nii eraisikut kui ettevõtet ja meie valdkonna mainet tervikuna. Rääkimata ebaausast konkurentsist ettevõtete suhtes, kes maksavad töötasusid ausalt. Töötasud peavad olema kogu ulatuses makstud ametlikult ja maksud deklareeritud. Me ei tolereeri ümbrikupalkade maksmisega kahju tekitamist töötajatele  – igaüks neist väärib ausat töötasu. Ettevõte jälgib ka kõiki teisi kehtivaid õigusakte, mis tema tegevust reguleerivad.

On oma äritegevuses eetiline, ei kasuta ebaausa konkurentsi võtteid ega halvusta teisi ettevõtteid.

Baas: Ettevõte ei kasuta eksitavaid ega ebaausaid kauplemisvõtteid, sh ei kasuta kvaliteedimärgiseid kui selleks puudub õigus. Ettevõte väldib koostööd partneritega, kelle puhul on talle teada ebaeetilised või seadusevastased töösuhted või muud ettevõtte mainet kahjustavad asjaolud.

Inspiratsioon: Ettevõtte tegevus peegeldab ettevõttele olulisi väärtusi (nt usaldusväärusus, keskkonnasäästlikkus, seadusekuulekus), mis on ideaalis ka ettevõtte strateegias või tegevuskavas kokku lepitud ja avaldatud (nt kodulehel). Töötajad teavad ettevõttes fikseeritud teenindustavasid, see annab neile kindla suunised, millised käitumisviisid on eetilised, millised mitte. Ettevõte valib hoolikalt oma koostööpartnereid ja koolitab oma töötajaid, et nad oskaksid ära tunda ja käituda olukordades, mis nõuavad viivitamatut sekkumist (nt prostitutsioon, tööorjus, mitteametlik tööjõud).

Seisab Eesti külalislahkuse valdkonna üldise ja laiema arendamise eest, on valmis koostööks liidu liikmetega.

 

Baas: Liitu kuuluvad ettevõtted on aktiivselt kaasa mõtlemas ja panustamas liidu fookussuundades.

Inspiratsioon: Oma tegevuses positiivselt silmatorkavad ettevõtted panustavad laiemalt kogu valdkonna mainesse ja arengusse – oma eeskujuga innustavad nad teisigi. Tublimad neist panustavad ka haridusse – olgu see siis õppejõuna koolides, külalistunde andes, praktikante vastu võttes või muul kujul. Liidu ettevõtetel on ka hea võimalus rääkida kaasa valdkonna laiema arengu juures, näiteks teha ettepanekuid seadusemuudatuste algatamiseks, koolituste läbiviimiseks jne.

Tegutseb jätkusuutliku ettevõttena ja järgib liidu eetikakoodeksi põhimõtteid.

Kasulikud viited vastutustundliku ettevõtluse valdkonnast:

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum: https://csr.ee/
Vastutustundliku ettevõtluse indeks: https://indeks.csr.ee/
Mitmekesisuse kokkulepe: https://humanrights.ee/teemad/mitmekesisus-ja-kaasatus/charter/
IRIS standard eetilisest värbamisest: https://iris.iom.int/iris-standard
ÜRO inimõiguste deklaratsioon: https://www.humanrightsestonia.ee/hartadpaktid-deklaratsioonid-kohtud-jne/inimoiguste-ulddeklaratsioon/
ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus: https://kompetentsikeskus.sm.ee/et