Eesti Hotellide ja Restoranide Liit on suurim külalislahkuse valdkonnas tegutsev erialane ettevõtjate liit.

Seisame selle eest, et ettevõtluskeskkond käiks ajaga kaasas ka meie äride poolt vaadatuna, et meie liikmed oleksid hästi informeeritud valkonda puudutavatest õigusnormidest ja inimesed, kes meie ärides töötavad, oleksid hoitud ja hinnatud ning saaksid oma oskusi ja teadmisi pidevalt edasi arendada.

Järkude taotlemise kord

Hotellidele ja motellidele järkude andmise ja äravõtmise ning vaidluste lahendamise kord

–  Järgutaotlemise vorm
 Järkude andmise tabel (2020-2025)

I ÜLDSÄTTED

 • Järke annab ja võtab ära Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu (edaspidi EHRL) juhatuse poolt moodustatud hotellide ja motellide järgukomisjon (edaspidi Komisjon). Komisjoni ülesandeks on tagada Hotelstars Union järgusüsteemi rakendamine Eestis, arutada muudatusi järgusüsteemis, anda tõlgendusi järgunõuete rakendamise kohta, otsustada hotellidele ja motellidele järkude andmine ning äravõtmine, lahendada kaebusi ning korraldada muud järgusüsteemi funktsioneerimiseks vajalikud tööd lähtudes turismiseaduse ja muude õigusaktide nimetatud valdkonda reguleerivatest nõuetest, EHRL juhatuse otsustest ning Hotelstars Unioni regulatsioonidest.
 • Komisjoni koosseisu kinnitab EHRL juhatus. Komisjonis on kokku kuni 7 liiget, kellest vähemalt 3 liiget peavad olema erinevate järkudega hotellide esindajad s.h. regionaalse esindatusega, soovitavalt tegevtöötajad; vähemalt üks liige kvaliteedisüsteemi kompetentsiga (EAS); vähemalt üks liige turismiettevõtete esindusest; vähemalt üks liige tarbija ning teenuse kasutaja huvide eestseisja ja komisjoni esimees, kelleks on EHRLi tegevjuht). Komisjoni koosseis kinnitatakse EHRL juhatuse poolt tähtaega määramata, komisjoni koosseis vaadatakse läbi kord aastas.
 • Hotellidele ja motellidele järgu andmise ning äravõtmise tehnilist protsessi, sh hotelli ja motelli vastavust järgunõuetele teostab EHRL juhatuse poolt määratud inspektor. Traditsioonidelt on selleks EHRLi assistent.
 • EHRL teeb oma koduleheküljel avalikkusele kättesaadavaks järgunõuded, käesoleva korra, järguhotellide ja –motellide nimekirja ning muu vajaliku informatsiooni.

 

II KOMISJONI TÖÖ KORD

 • Komisjoni tööd juhib esimees, kes kinnitatakse EHRL juhatuse poolt arvestades Komisjoni ettepanekut. Komisjoni esimees on üldjuhul EHRL esindaja. Esimehe äraoleku ajal juhib Komisjoni tööd Komisjoni esimehe asetäitja, kes määratakse komisjoni esimehe poolt.
 • Komisjoni töö ja tehnilise teenindamise tagab inspektor. Inspektor võtab osa Komisjoni istungitest, kuid tal puudub hääleõigus. Inspektoriks on reeglina EHRL tegevjuhi assistent.
 • Komisjon võtab vastu otsused Komisjoni istungil. Komisjon on otsustusvõimeline, kui istungist võtab osa vähemalt 2/3 Komisjoni liikmetest. Komisjoni otsused võetakse vastu lihthäälte enamusega. Istungit juhatab ja otsustele kirjutab alla Komisjoni esimees või tema puudumisel Komisjoni esimehe asetäitja. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav Komisjoni esimehe, tema puudumisel Komisjoni esimehe asetäitja hääl.
 • Komisjoni istungid toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis. Vahepealsel perioodil võetakse vajadusel otsuseid vastu elektroonilise hääletamise teel. Komisjoni liige, kes vastutab tarbija poolse hinnangu andmise eest, ei pea osalema füüsiliselt inspektsioonidel, ega osale hääletamisel. Temale saadetakse kogu materjalide pakett elektrooniliselt, mille põhjal saab ta pöörata komisjoni tähelepanu tarbija huvidest lähtuvatele teemadele, kui see osutub vajalikuks. Kord aastas toimub tema ja komisjoni inspektori vahel kohtumine, kus analüüsitakse jooksva aasta jooksul esmakordselt omistatud tärnide ja kordusinspektsioonide tulemusi tarbija huvidest lähtuvalt.
 • Hotellile ja motellile järgu andmine või äravõtmine otsustatakse Komisjoni poolt, arvestades inspektori ettepanekuid. Vajadusel annab Komisjon selgitusi järgunõuete rakendamise kohta.
 • Järgunõuete muudatused, samuti käesoleva korra muudatused kinnitab EHRL juhatus Komisjoni ettepanekul, kooskõlastades need vastavalt kehtivale korrale Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga.
 • Komisjoni liikmed ja inspektor võivad oma töö eest saada EHRL juhatuse poolt kehtestatud korras tasu.

 

III KOMISJONI TÖÖ EETIKA

 • EHRL juhatuse liikmed, kes on Komisjoni liikmed, ei võta osa Komisjoni otsuste või tegevuse kohta esitatud kaebuste lahendamisest.
 • Komisjoni liikmetel on Komisjoni istungil õigus teha avaldusi arutatava küsimuse kohta, samuti nõuda oma selgelt ja kõigile arusaadavalt esitatud eriarvamuse fikseerimist istungi protokollis.
 • Komisjoni liige peab tagama istungi päevakorras olevate küsimuste arutamise käigu ja teiste Komisjoni liikmete poolt avaldatud arvamuste ja seisukohtade konfidentsiaalsuse. Komisjoni liige on vaba konfidentsiaalsuse nõudest ainult istungi protokollis fikseeritud eriarvamuste piires.

 

IV JÄRKUDE ANDMISE, ÄRAVÕTMISE JA VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD

 • Järgu taotlemiseks esitab taotleja järgutaotluse ja tabeli hotellile või motellile järgu omistamise aluseks olevate nõuete täitmise kohta koos tabelis nõutud lisadokumentidega. Järgutaotluse vorm on leitav SIIT ja tabel on leitav SIIT.
 • Järgu taotlemiseks esitatud avalduse vaatab läbi inspektor, kes võtab vastu otsuse taotluse menetlusse võtmise kohta. Mittenõuetekohaselt vormistatud taotlus tagastatakse selle esitajale koos viitega vastavale puudusele.
 • Hotelli ja motelli vastavust esitatud järgunõuetele kontrollib inspektor. Kontrollimisest peavad osa võtma kuni kolm superior taseme puhul vähemalt kaks komisjoni liiget ja inspektor ning alates neljast järgust peab kontrollimisest osa võtma vähemalt kolm komisjoni liiget ja inspektor. Lisaks võivad kontrollimisest soovi korral või järgu taotleja ettepanekul inspektoriga kooskõlastatult osa võtta ka hotelli või motelli asukohajärgse maavalitsuse, kohaliku omavalitsuse, Päästeameti või muude asjakohaste institutsioonide esindajad ja Komisjoni liikmed.
 • Inspektor informeerib taotlejat hotelli või motelli kontrollimise päevast.
 • Inspektor esitab taotlejale kirjaliku vastuse, kui hotell või motell ei vasta taotletava järgu nõuetele. Inspektor peab selgelt välja tooma loetelu puudustest, mille kõrvaldamine on eelduseks taotletava järgu andmiseks. Puuduste kõrvaldamiseks määrab inspektor taotlejaga kooskõlastatult tähtaja, mis ei tohi olla pikem kui kaks kuud. Tähtajaks puuduste mittekõrvaldamisel teeb järelkontrolli teostav inspektor Komisjonile ettepaneku järgutaotluse menetlemine lõpetada.
 • Pärast puuduste kõrvaldamist või taotleja poolt kirjalike selgituste saamist esitab inspektor Komisjonile ettepaneku kas täiendavaks aruteluks või järkude andmiseks või järkude andmisest keeldumiseks.
 • Hotelli ja motelli taotletava järgu nõuetele vastavuse kontroll peab olema teostatud ühe kuu jooksul nõuetekohase järgutaotluse saamisest arvates. Järgutaotluse kohta tehakse otsus kahe nädala jooksul hotelli või motelli taotletava järgu nõuetele vastavuse kontrollimisest arvates, välja arvatud punktis 22 nimetatud juhul.
 • Inspektori poolt tuvastatud puudustega mittenõustumisel on taotlejal õigus nõuda erimeelsuste arutamist Komisjoni istungil. Taotlus võetakse arutusele taotluse laekumisele järgneval lähimal Komisjoni istungil.
 • Taotleja esindajal on õigus osaleda Komisjoni istungil järgutaotluse läbivaatamisel. Komisjon võib vajaduse korral kutsuda küsimuse otsustamise juurde omal äranägemisel või järgu taotleja ettepanekul ka teiste institutsioonide esindajaid, kui nende kohalolek võib tulla kasuks otsuste vastuvõtmise objektiivsusele.
 • Inspektor teostab mitte harvem kui kord aastas järgu saanud hotellis või motellis järelkontrolli.
 • Järelkontrolli võib teostada ette teatamata. Kui hotell või motell ei vasta talle antud järgu nõuetele, peab inspektor kirjalikult välja tooma loetelu puudustest, mille kõrvaldamisel on võimalik järk säilitada. Puuduste kõrvaldamiseks määrab inspektor hotelli või motelliga kooskõlastatult tähtaja, mis üldjuhul ei tohi olla pikem kui üks kuu. Tähtajaks puuduste mittekõrvaldamisel teeb inspektor Komisjonile ettepaneku hotellilt või motellilt järgu äravõtmise kohta.
 • Järk antakse 5 aastaks. Järgu kehtivuse ajal peab järgu omaja inspektorit informeerima kõigist järgutaotluses esitatud hotelli või motelli iseloomustavate andmete muudatustest, majutusteenuse osutaja muutusel kinnitama soovi omada omistatud järku.
 • Järgutaotluse läbivaatamise, järgu andmise ja järgu omamise kohustuslikuks eeltingimuseks on hotelli või motelli vastavus majutusettevõttele esitatud nõuetele ning vastavale järgule esitatud nõuetele.
 • Komisjon võib teha erandeid järgunõuetele vastavuse osas vaid järgunõuetes lubatud erandite piirides. Komisjon võib järgu andmisel teha erandeid üksikutele järgunõuetele vastavuse osas, kui nende täitmine on objektiivsetel põhjustel võimatu ja kui see Komisjoni üksmeelse arvamuse kohaselt ei mõjuta klientidele vastava järgu hotelli või motelli poolt osutatava teenuse taset või kui teatud teenuse tavapärane osutamine on lahendatud hotelli või motelli poolt teisiti ning sellest on kliente informeeritud.
 • Komisjoni järgu andmise otsuse alusel antakse järgu taotlejale järgu omamist tõendav tunnistus. Järgutunnistusele kirjutab alla Komisjoni esimees või tema puudumisel Komisjoni esimehe asetäitja.

 

Hotelli vastavust erinevatele järkudele tähistatakse tärnidega alljärgnevalt:

 – viietärnihotell, luksushotell;

Superior  – kõrgema tasemega viietärnihotell, kõrgem luksushotell;

  – neljatärnihotell, äriklassi hotell;

  Superior  – kõrgema tasemega neljatärnihotell, kõrgem äriklassi hotell;

  – kolmetärnihotell, keskklassi hotell;

 Superior – kõrgema tasemega kolmetärnihotell, kõrgem keskklassi hotell;

  – kahetärnihotell, standardklassi hotell;

  Superior – kõrgema tasemega kahetärnihotell, kõrgem standardklassi hotell;

  –  ühetärnihotell, lihtne hotell;

  Superior –  kõrgema tasemega ühetärnihotell, kõrgem lihtne hotell.

 

Motelli vastavust erinevatele järkudele tähistatakse tärnidega alljärgnevalt:

  – kolmetärnimotell, keskklassi motell;

  Superior – kõrgema tasemega kolmetärnimotell, kõrgem keskklassi motell;

  – kahetärnimotell, standardklassi motell;

  Superior – kõrgema tasemega kahetärnimotell, kõrgem standardklassi motell;

  – ühetärnimotell, lihtne motell;

  Superior – kõrgema tasemega ühetärnimotell, kõrgem lihtne motell.

 

Järgu kehtivuse ajal on järgu omajal õigus kasutada järgule vastavaid tärne hotelli või motelli tähistuses ja nimes ning järgusüsteemi logo. Ühetärnihotelli või-motelli puhul võib kasutada nimetust “tunnustatud hotell” või „tunnustatud motell“ ilma tärne kasutamata. Järgutunnistus või selle koopia (järgutunnistuse näidis lisas) peab olema hotellis või motellis välja pandud nähtavas kohas. Järgutunnistusele lisatakse vastav arv tärne ning kõrgema klassi ehk Superior taseme korral sõna „Superior“.

 

 • Järgunõuete muudatused peavad olema EHRL koduleheküljel avalikustatud hiljemalt kolm kuud enne nende kehtima hakkamist. Enne järgunõuete muutmist omistatud järk kehtib järgu kehtivuse lõpp-tähtajani.
 • Järgu taotleja tasub järgutaotluse menetlemisega ja järgusüsteemi haldamisega seotud kulud (edaspidi järgutasu) EHRL juhatuse poolt kinnitatud hinnakirja järgi 14 kalendripäeva jooksul arve väljastamisest arvates. Järgutunnistus antakse taotlejale pärast järgutasu aastamaksu täielikku tasumist. Arve esitatakse esmakordselt pärast järgu andmise otsuse tegemist, edaspidi kord aastas samal kuul kui esmakordne arve.
 • Kui järguhotell või -motell ei tasu tähtaegselt või täielikult iga-aastast järgutasu, teeb inspektor kirjaliku meeldetuletuse tasumata arve kohta, andes võlgnevuse likvideerimiseks 30 kalendripäeva. Kui järguhotell või -motell pole selleks ajaks võlgnevust tasunud, teeb inspektor Komisjonile ettepaneku hotellilt või motellilt järgu äravõtmise kohta.
 • Enne 02.05.2016. a hotellile või motellile omistatud järk kehtib järgutunnistusel märgitud järgu kehtivuse lõpp-tähtpäevani.
 • Komisjoni otsust järku mitte anda või ära võtta saab taotleja vaidlustada 14 päeva jooksul peale ametliku protokolli esitamist.

 

V VAIDLUSTE JA ERIMEELSUSTE LAHENDAMINE

 • Vaidlusi (esitatud kirjalikus vormis) lahendab Komisjon tavapäraste istungite raames. Kui Komisjon ei jõua üksmeelele ja taotlejat rahuldava lahenduseni, siis esitatakse vaidlus arutamiseks EHRL juhatusele, kes peab kolme kuu jooksul leidma rahuldava lahenduse. Kui EHRL juhatuse poolt pakutud lahendus taas vaidlustatakse, võib taotleja pöörduda kohtusse.

 

VI HINDAMISE EEST VÕETAVA TASU KUJUNEMISE ALUSED 

 • Järgutasu kujuneb põhimõttel, et see kataks ära järgutaotluse menetlemisega ja järgusüsteemi haldamisega seotud kulud. EHRL järgusüsteemi haldamisest tulu ei taotle.
 • Järgutasu sõltub hotellile või motellile antud järgust ja tubade arvust.

Tasud:

Järgu saanud hotellidele või motellidele esitatakse kord aastas arve järgu omamise eest. Järgusüsteemi ülalpidamise eest võetavad iga-aastased tasumäärad koosnevad järgmistest osadest:

 • Fikseeritud osa, olenevalt hotellile või motellile antud järgust, arvestusega 25 eurot/järk;
 • Muutuvosa, olenevalt hotelli või motelli tubade arvust, arvestusega 1euro/ tuba.

Tasu sisse kuulub:

 • taotleja kohapealne kontroll järgukomisjoni poolt;
 • järgutunnistuse väljastamine;
 • tärnikleeps.

Lisatasu eest pakub Eesti Hotellide ja Restoranide liit fassaadisilti, mille hinnaks on 175 EUR (vaata näidist)

Järgutunnistus väljastatakse peale järgutasu maksmist 14 päeva jooksul.

 

Alus: EHRL juhatuse otsus 15. märts 2011

 

KOMISJON:

Järgukomisjon on EHRL’i juhatuse poolt valitud komisjon, mille ülesandeks on hotellide järgunõuete ja nende muudatuste – ettepanekute väljatöötamine, hotellide inspekteerimine, järkude andmise ja äravõtmise otsustamine ning muu järgusüsteemi funktsioneerimiseks vajaliku töö korraldamine, lähtudes kehtivast Turismiseadusest, muudest õigusaktidest, antud valdkonda reguleerivatest nõuetest ja EHRL’i juhatuse otsustest.

Hotellide ja Motellide järgukomisjon on kinnitatud järgmises koosseisus:

 • Maarika Liivamägi, komisjoni esimees (Eesti Hotellide ja Restoranide Liit)
 • Anne Samlik, (Eesti Turismifirmade Liit)
 • Heldur Allese (EHRL)
 • Krista Tuulik (EHRL)
 • Ain Käpp (EHRL)
 • Kristi Tarik (EHRL)