Eesti Hotellide ja Restoranide Liit on suurim külalislahkuse valdkonnas tegutsev erialane ettevõtjate liit.

Seisame selle eest, et ettevõtluskeskkond käiks ajaga kaasas ka meie äride poolt vaadatuna, et meie liikmed oleksid hästi informeeritud valkonda puudutavatest õigusnormidest ja inimesed, kes meie ärides töötavad, oleksid hoitud ja hinnatud ning saaksid oma oskusi ja teadmisi pidevalt edasi arendada.

Kutsesüsteem Eestis

Tähelepanu!

Eesti hotellide ja restoranide liidu majutuse ja toitlustuse valdkonna kutse andja õigused lõppevad alates 01.03.2021 (Alus: Teeninduse KN otsus 25.01.2021 nr 6-4/25) ning uue kutse andja valimiseni (04.2021) võib kutse andmisega seotud küsimustega pöörduda Kutsekoja poole: kutsekoda@kutsekoda.ee või tel 679 17 00.

Algamas on uus kutseeksamite hooaeg

Järjest rohkem töötajaid väärtustab kutsetunnistuse olemasolu, mis annab eelise tööturul nii Eestis kui mujal Euroopas. Tööandja seisukohalt on kutsetunnistuse olemasolu aga kvaliteedimärk, kuna kutseüsteem on üles
ehitatud kompetentsipõhiselt ning kutseeksamit viivad läbi õppeasutusest sõltumatud tööandjate esindajad koos koolitajatega.  EHRL koostöös Kutsekojaga korraldab kutseeksameid hotellimajanduse ja toitlustamise alal – hotelliteenindaja, kokk, kelner ja baarman.

 Kutsesüsteem Eestis

Kutsesüsteem on osa Eesti kvalifikatsioonisüsteemist, mis seob haridussüsteemi tööturuga ja aitab kaasa elukestvale õppele ning tööalase kompetentsuse arendamisele, hindamisele, tunnustamisele ja võrdlemisele.

Kutse andmine on osa kutsesüsteemist. Kutsesüsteem on inimestse tööalase kompetensuse hindamise ja tunnustamisega seotud tegevuste kogum. Kutsesüsteemi osad on kutsestandardite koostamine, kutse andmise korraldamine ja kutseregistri haldamine.

Kutsesüsteemi eesmärkideks on:

  • toetada Eesti töötajate konkurentsivõimet – töötajad on kompetentsed, neil on edukaks tegevuseks vajalikud teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud;
  • olla tugistruktuuriks haridussüsteemile – Kutsealasele tegevusele suunatud õppe sisu ja kvaliteet vastab tööturul nõutavale;
  • aidata kaasa inimeste kompetentsuse hindamisele ja tunnustamisele olenemata, kus ja kuidas õppimine on toimunud;
  • muuta kutsed riigisiseselt ja rahvusvaheliselt võrreldavaks.

Kutsesüsteemi üldised põhimõtted:

  • Kutsesüsteemi kõikides osades on kaasatud tööturu osapooled – tööandjad, töötajad, riik, koolitajad. Kokkulepped sünnivad erinevate osapoolte koostöös.
  • Kutsesüsteemi põhimõisteks on läbivalt kompetentsus, st süsteem on nii kontseptuaalselt kui tegelikult üles ehitatud kompetentsuspõhiselt.

Kutsesüsteem on vajalik, et õppe- ja koolitusasutused teaksid, milliste oskuste ja teadmistega töötajaid tööturul vajatakse ning mida on vaja õpetada. Tööandjal on aga võimalus kutsesüsteemi abil oma töötajate oskusi hinnata ja tõsta.

Koolilõpetajate ja töötajate kompetentsuse vastavusse viimiseks tööturul nõutavaga selgitatakse koos vastaval kutsealal tegutsevate tööandjate ja töötajatega välja edukaks töötamiseks vajalik kompetentsus. Igale kutsele koostatakse kutsestandard. Kutsestandardite abil luuakse võimalused kompetentsuse hindamiseks, mida nimetatakse kutse andmiseks. Kutsestandardeid kasutatakse ka erinevate koolituskavade väljatöötamiseks.

Kui isikul on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised, siis selle tõenduseks väljastatakse kutsetunnistus.

 

Väljastatud kutsetunnistused

Kutsekoja kodulehel on olemas ka kutsetunnistuste lisad, mida on võimalik välja trükkida nii eesti kui ka inglise keeles. Kutsetunnistuse lisa selgitab lühidalt, millised oskused ja teadmised kutsetunnistuse omanikul on ja kes on kutsetunnistuse väljastaja. Kutsetunnistuse lisa lihtsustab ka riikidevahelist tööjõu liikumist. Vaata väljastatud kutsetunnistusi Kutsekoja kodulehelt.