Eesti Hotellide ja Restoranide Liit on suurim külalislahkuse valdkonnas tegutsev erialane ettevõtjate liit.

Seisame selle eest, et ettevõtluskeskkond käiks ajaga kaasas ka meie äride poolt vaadatuna, et meie liikmed oleksid hästi informeeritud valkonda puudutavatest õigusnormidest ja inimesed, kes meie ärides töötavad, oleksid hoitud ja hinnatud ning saaksid oma oskusi ja teadmisi pidevalt edasi arendada.

Paketidirektiiv

Head liikmed,

11.septembril 2018 toimus Villa Ammendes Paketidirektiivi selgitav töötuba koostöös MKMi ja Tarbijakaitseameti esindajatega.

Allpool on leitav seminaril ettekantud presentatsioonid, info ja lingid, kus on võimalik leida täpsemat informatsiooni teema kohta. Samuti on välja toodud mõned küsimused, millest oli seminaril juttu ning kirjalikud vastused Tarbijakaitseametilt.

 

11.septembri 2018 seminari esitlused:

Kokkuvõtvalt saab välja tuua, et uue pakettreiside direktiiviga seonduvalt on Tarbijakaitseameti kodulehel kaks lehekülge, kus on kogu teave ja ülejäänud viited infomaterjalidele olemas:

  1. https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/ettevotjale/turism (üldine info ja ülejäänud viited infomaterjalidele);
  2. https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/ettevotjale/suunanaitaja-esitluste-materjalid (Suunanäitaja esitluse materjalid).

 

Ülaltoodud linkidelt leiab alljärgnevaid materjale:

MKM-i kui TKA kodulehel avaldatud teave ning TKA poolt koostatud juhendid:

Seminaril tekkinud küsimused-vastused:

Kui meie kodulehel on müügil paketid, kuhu sisaldub näiteks hoolitsus meie Wellness osakonnas, siis kas oleme automaatselt nö reisikorraldaja, kellele kehtivad vastavalt 1.7.2018 alates paketireisi direktiivid?

Kui reisiteenuseid reklaamitakse, pakutakse või müüakse, kasutades nimetust „pakettreis” või sellesarnast nimetust, on tegemist pakettreisiga. Samas tuleb silmas pidada, et olenemata sellest, kas kasutatakse „pakettreisi“ või sellesarnast nimetust, spaahoolitsused on käsitletavad muu turismiteenusena (ehk reisiteenusena) turismiseaduse tähenduses ning majutus koos spaahoolitsusega moodustab pakettreisi. Erandiks võivad olla sellised spaahoolitsused, mis ei moodusta 25% või enam reisiteenuste koguväärtusest ning mida ei reklaamita reisiteenuste kogumi olulise tunnusena ja mis ei ole muul viisil reisiteenuste kogumi oluliseks tunnuseks.

Pakettreiside pakkumine ja müümine eeldab majandustegevuse registrile majandustegevusteate esitamist ja nõuetekohase tagatise omamist. Soovitame tutvuda ameti poolt koostatud juhenditega, tagatise kohustuse ja selle täitmise kohta on koostatud juhend turismiseadusega ette nähtud tagatise kohustuse kohta. Kõik juhendid ja muud infomaterjalid (v.a Suunanäitaja koolituse slaidid) on avaldatud ameti koduleheküljel ettevõtja rubriigi all „turism“.

Kui meie teeme koostööd reisibürooga Soomes, kes müüb meie Spa-pakette, kuhu kuulub majutus ja näiteks hoolitsus meie Wellness osakonnas, siis kas reisikorraldajaks muutub vastab reisibüroo ning paketidirektiivid hakkavad kehtima temale kui reisikorraldajale?

Kui nimetatud Soome reisiettevõtja näol on tegemist Teie pakettreiside vahendajaga (ehk Te olete teisele reisiettevõtjale andnud sellekohase müügiõiguse), olete Teie reisikorraldaja ja tema reisivahendaja. Kui ettevõtja pakub ja müüb enda koostatud pakettreise ise või teise reisiettevõtja kaudu või koos teise reisiettevõtjaga, on tegemist reisikorraldajaga. Kui ettevõtja pakub ja müüb teise reisiettevõtja koostatud pakettreise, tehes seda viimase nimel, on tegemist reisivahendajaga.

Samas olukorras, kus ettevõtja pakub ja müüb reisiteenuseid teisele ettevõtjale selliselt, et viimane pakub ja müüb neid enda nimel, tegutsedes pakettreiside moodustumisel seeläbi ise reisikorraldajana, antud regulatsioon kohaldamisele ei kuulu ning direktiiviga ette nähtud ja vastavasse riigisisesesse õigusesse üle võetud nõudeid täidab see, kes reisijaga pakettreisilepingu sõlmib ja seeläbi reisiettevõtjana tegutseb. Näiteks, kui ettevõtja A müüb pakettreisi B-le, kes müüb seda reisijale, nii et ta teeb seda oma nimel (mitte A nimel ja huvides), olles ise reisikorraldajaks, kohaldub regulatsioon B suhtes mitte A suhtes. Kui aga B müüb seda reisijale A nimel ja huvides, tegutsedes seeläbi A poolt koostatud pakettreisi vahendajana, kohaldub regulatsioon nii A kui ka B suhtes.

Seega omavad ettevõtjate vahelised lepingud ja kokkulepped väga suurt tähtsust, määratledes ära, milline ettevõtja, millises rollis parasjagu on. Pakettreis eeldab alati reisikorraldaja olemasolu ning mida selgem teadmine ettevõtjatel oma rollidest ühel või teisel juhul on, seda paremini on tagatud seaduskuulekas käitumine ja reisijatele uue direktiiviga ette nähtud kõrgetasemelise kaitse.

Puudutan siinkohal ka seminaril tõusetunud küsimust selle kohta, kui reisivahendaja müüb lisaks vahendatavale pakettreisile täiendava reisiteenuse. Ja lisan selle olukorra selgitamiseks väljavõtte ameti poolt koostatud juhendist regulatsiooni kohaldamisala ja mõistete kohta:

„Reisivahendajal on õigus pakkuda ja müüa vaid selle reisikorraldaja pakettreise, kes talle sellekohase müügiõiguse on andnud ning sealjuures tuleb arvestada, et pakettreisi vahendamisega on tegemist üksnes juhul, kui reisivahendaja vahendab reisikorraldaja pakettreisi sellisel kujul nagu viimane on selle kokku pannud.

Näiteks juhul, kui reisivahendaja lisab reisikorraldaja poolt eelnevalt kokku pandud pakettreisile täiendava reisiteenuse ning pakub ja müüb seda pakettreisi osana, võib temast endast seeläbi reisikorraldaja saada. Samas juhul, kui reisivahendaja reklaamib, pakub ja müüb täiendavat reisiteenust pakettreisist eraldi, ei pruugi temast reisikorraldajat saada. Siinkohal on äärmiselt oluline, et reisija teaks ja saaks aru, milliste lepingute sõlmimist talle pakutakse ja millised lepingud ta sõlmib ning millised õiguslikud tagajärjed need lepingud endaga kaasa toovad.

Antud näite puhul on määravaks järgmised küsimused.

Esmalt, kas pakettreis ja täiendav reisiteenus on valitud enne, kui reisija on andnud maksmise kohta nõusoleku ehk tegemist on sama broneerimistoiminguga või nende valimine ja nende eest maksmine toimub eraldi, nii et nende suhtes sõlmitakse eraldi lepingud ning tasu ei võeta ühtse või koguhinna alusel. Ühtlasi, kas pakettreisi ja täiendava reisiteenuse kohta kasutatakse nimetust „pakettreis“ või sellesarnast nimetust. Näiteks võib reisivahendaja muutuda reisikorraldajaks nii, et vahendatava pakettreisi osaks on lennupiletid ja majutus, kuid reisivahendaja lisab nendele suusamäe pääsmed ja reklaamib seda reisijale suusapaketina.“

Seega, kui Teie reisivahendaja pakub ja müüb Teie poolt koostatud pakettreisi (näiteks majutus ja spaahoolitsus) ning ta müüb sellele lisaks täiendava reisiteenuse (näiteks laevapiletid), võib ta need tehingud vormistada eraldi, nii et Teie olete Teie poolt koostatud pakettreisi (majutus ja spaahoolitsus) reisikorraldajaks ja tema reisikorraldajaks ei muutu.

 

Kui inimene helistab meie tellimiskeskusesse ja  broneerib majutuse koos hoolitsusega Wellness osakonnas, siis oleme reisikorraldajateks meie?

Pakettreisi moodustumisel ei ole erisust olenevalt sellest, kuidas toimub pakettreisi pakkumine, müümine või reisiteenuste broneerimine, ostmine. Kusjuures pakettreisiga on tegemist nii juhul, kui reisiteenuste kogum on eelnevalt reisikorraldaja poolt kokku pandud, kui ka juhul, kui reisiteenuste kogum ei ole eelnevalt reisikorraldaja poolt kokku pandud, vaid seda on tehtud reisija soovil või valikul ning kas siis telefonitsi või muul viisil.

Antud küsimusele vastamisel tuleb lähtuda punktis 1 välja toodud asjaoludest.

Kui inimene broneerib majutuse e-maili teel ning helistab/kirjutab päeva paari pärast ning lisab oma broneeringule midagi (n:hoolitsus, konverents, õhtusöök jms), siis kas hotell toimib kui reisikorraldaja?

Kui reisiteenused on erinevatel aegadel valitud ja eraldi broneeritud, on tegemist üksikute reisiteenustega ja pakettreisi ei moodustu. Tähelepanelik peaks aga olema olukordades, kus reisija soovib olemasolevat broneeringut muuta ja sinna teenuseid juurde lisada – vältimaks olukorda, kus tegemist võiks olla esialgse broneeringu muutmisega, nii et ühest reisiteenusest saab ühtäkki kaks ning mille tulemusena peaks tegemist olema pakettreisiga, tuleks reisijat teavitada asjaolust, et tegemist on erinevate broneeringutega ja et tegemist ei ole pakettreisiga. See aga eeldab ka reisiteenuste suhtes erinevate broneeringute tegemist.

 

Kas varem broneeritud majutuse ja lisaväärtuste broneerimise vahele võib/peab jääma 24tundi?

 

Üldjuhul eeldab pakettreisi ja seotud reisikorraldusteenuste moodustumine müügikoha ühekordset külastamist või sellega ühenduse võtmist, samas näeb TurS § 71 lg 1 punkt 2 ette, et seotud reisikorraldusteenused on vähemalt kaks eri liiki reisiteenust samaks reisiks, mis ei ole pakettreis ja milleks reisija sõlmib eraldi lepingud üksikute reisiteenuste osutajatega, juhul kui reisiettevõtja hõlbustab: sihipärasel viisil reisijal vähemalt ühe täiendava reisiteenuse lepingu sõlmimist teise ettevõtjaga, kui teise ettevõtjaga sõlmitakse leping 24 tunni jooksul pärast esimese reisiteenuse broneeringu kinnitamist. Siinkohal on oluline tähele panna, et täiendava reisiteenuse osutajaks on teine ettevõtja mitte majutusettevõtja.

Direktiivi põhjendustes on selgitatud, et antud punkt kohaldub näiteks juhul, kui koos esimese reisiteenuse (näiteks lennu- või rongireisi) broneeringu kinnitamisega kutsutakse reisijat üles lingiga, mis viib teise teenuseosutaja või vahendaja broneerimissaidile, broneerima valitud reisi sihtkohas pakutavat täiendavat reisiteenust, näiteks majutust hotellis.

Kui aga taolise olukorraga tegemist ei ole ja täiendava reisiteenuse valimine toimub reisija poolt omaalgatuslikult, tuleb lähtuda punktis 4 esitatud küsimuse vastusest. Ei ole erisust olenevalt sellest, et kas ma pöördun täiendava reisiteenuse broneerimiseks näiteks poole päeva pärast või mõne nädala pärast.

 

 


Võimalik on tutvuda TKA poolt kevadel 2018 toimunud Suunanäitaja koolituse slaididega, milles käsitletakse lisaks turismiseadusest tulenevale lühidalt ka võlaõigusseaduse pakettreisi ja seotud reisikorraldusteenuste regulatsiooni:

Seaduse lingid:

  • turismiseadus (turismiseadus on avaldatud ka inglise keeles);
  • võlaõigusseadus (võlaõigusseadus on avaldatud nii inglise keeles kui ka tõlgitud vene keelde).

 

 

Täiendavate küsimuste korral soovitame ühendust võtta Tarbijakaitseametiga.

 

Merli Siitan
Turujärelevalve osakonna turismi valdkonna jurist-valdkonnajuht
+372 6 201 752
Merli.Siitan@tarbijakaitseamet.ee 

Üldine e-posti aadress: info@tarbijakaitseamet.ee